Уважаеми клиенти, молът е затворен поради текуща реновация.
Dear customers, the mall is closed due to ongoing renovation.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.32003г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.)
"ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ" ЕАД
адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4006 район Източен, ул."Д-р Георги Странски" № 3

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
„Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на МОЛ ГАЛЕРИЯ Пловдив”
На площадка с местонахождение:
Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в ПИ 56784.529.137 по кадастрална карта на град Пловдив.


За контакти: Христослав Маринов тел: +359 885 840 744
На указаните координати е осигурен достъп до информацията по приложение 2 и се приемат писмени становища и мнения от всички заинтересовани лица до 11.04.2017г.
Дата:16.05.2017г.

Кръсти своя мол и можеш да спечелиш пътуване за двама до Париж!

Информация:
+359 32 396 301
information@galeriaplovdiv.com